Site Overlay

Libraries4Future — Deklarace principů

Libraries4Future — Deklarace principů

1. Knihovny jsou aktéry ochrany klimatu

Změnu klimatu považujeme za nejnaléhavější společenskou a politickou výzvu naší doby. V zájmu ochrany klimatu je zapotřebí, aby se knihovny zapojily do debaty jakožto významní aktéři a byly aktivní v řešení souvisejících úkolů.

2. Každý může a musí jednat

Zavazujeme se, že naše práce a činnosti budou šetrné ke klimatu a efektivní z hlediska zdrojů a vyzýváme k témuž i všechny zaměstnance knihoven. Naléháme na naše nadřízené a povzbuzujeme všechny, kteří pracují v knihovnách, provádí školení či výzkum, aby do svých každodenních úkolů zahrnuli povědomí o nutnosti ekologické udržitelnosti.

3. Knihovny jsou multiplikátory

Knihovny jsou prostorem pro vzdělávání a informace. Usilujeme o zviditelnění informací a znalostí o změně klimatu a jejích důsledcích. Naším úkolem je zapojit se a poskytovat fakta, vzdělávat a sloužit jako platforma pro veřejnou diskusi zejména vzhledem k výskytu popírání změn klimatu.

4. Knihovny posilují sociální soudržnost

Ochrana klimatu a ekologická udržitelnost může být úspěšná, pouze pokud z hlediska agendy OSN 2030 nezůstane nikdo pozadu. V tomto duchu bychom chtěli přispět k procesu, jímž se knihovny vyvíjejí do prostorů pro demokracii, pro stimulaci společenské debaty a pro posílení sociální soudržnosti – pro budoucnost všech lidí na této planetě. Chceme, aby hlavním principem sociální interakce v knihovnách byla rovnost a nediskriminace.

5. Politici musí učinit opatření

Společně s iniciativou „Fridays for Future“ vyzýváme politiky na celém světě, aby se zavázali podniknout vhodná opatření k řešení klimatické krize.

Übersetzt von / translated by Michal Hokynek